Farní zpravodaj Horažďovice, č. 60

Gedeón v Horažďovicích 7.května jsme v Horaţďovicích přivítali divadelní uskupení „Spojené farnosti“ z Jiţní Moravy – Zbraslavi a okolí pod vedením Luďka Strašáka s muzikálem „GEDEÓN“. Uţ na začátku jsme se museli vypořádat s malými problémy. Děkanský kostel sv. Petra a Pavla, kde se mělo představení konat, který má více prostoru nám znemoţnili archeologové, kteří nám rozkopali při svém průzkumu vchod. Náhradou nám pomohl klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Přestoţe se začalo trochu později, vše proběhlo v úţasné atmosféře, kde se protagonisté vybičovali k maximálnímu výkonu. Malou skvrnou byla slabá účast návštěvníků, coţ padá na naše hlavy. Je to trochu smutné, ţe účinkující váţí tak dalekou cestu z Moravy, aby nás potěšili a my, kteří to máme tak blízko… Muzikál GEDEÓN je inspirován biblickým příběhem ze Starého zákona z knihy Soudců (6.-8. Kapitola). Příběh se odehrává v době před více neţ třemi tisíci lety. Izraelský národ, který ţije v Zaslíbené zemi, trpí neustálými útoky nájezdných národů, kteří jim kradou a ničí úrodu. Jsou suţováni Midjánci, kteří jim dělali veliké trápení. Hledá se někdo, kdo by je povzbudil a sjednotil. Bůh vybere Gedeóna, který není ţádný hrdina a sám nemá v sebe důvěru. Tu se mu zjeví posel (vyslán od Boha), který mu praví, ţe ho povolává sám Bůh, aby se stal vůdcem lidu. Díky své víře v Pána Gedeón našel odvahu a přivedl své lidi k vítězství. 

Jiří Vašků